.
 
 
 
 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

ประวัติสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน เป็นหน่วยงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นโดยนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเห็นว่าสถาบันเกษตรกรที่สำคัญของประเทศ คือ สหกรณ์ทุกประเภท ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนั้น ยังมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถควบคุมการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยให้สามารถดูแลรักษาทรัพย์สินและประโยชน์ของสถาบันเกษตรกรและของสมาชิกได้โดยรัดกุม รวมทั้ง ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วยความเรียบร้อย และโดยเหตุที่งานในด้าน การตรวจสอบ และการกำกับแนะนำในด้านการเงินการบัญชีมีความจำเป็นต่อการบริหารธุรกิจและเป็นส่วนสำคัญยิ่งประการหนึ่งที่จะช่วยให้สถาบันเกษตรกรได้เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงมีนโยบายให้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคขึ้น เพื่อสามารถให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีและกำกับแนะนำในด้านการเงินการบัญชีของสถาบันเกษตรกรได้อย่างใกล้ชิด โดยดำเนินการภายใต้โครงการปรับปรุงการบริหารการเงินการบัญชีและประสิทธิภาพของสถาบันเกษตรกรจัดตั้งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ รวม 76 จังหวัด
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2526 ปัจจุบัน สำนักงานฯ ตั้งอยู่เลขที่ 164 หมู่ 2 ถนนลำพูน - ดอยศรีวิชัย ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 มีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน
 
 
 
 
 
 

 : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน :

 
 

 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน เลขที่ 164 หมู่ 2 ถนนลำพูน - ดอยศรีวิชัย ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทรศัพท์ : (053) 537610 โทรสาร : (053) 537611

Copyright ©Lamphun Provincial Cooperative Auditing Office. All rights reserved. < > Support Chrome และ Mozila Firefox ความละเอียดของหน้าจอ 1920*1080 pixal