.
 
 
 
 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วิสัยทัศน์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกร มีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้”

พันธกิจ

  1. ตรวจสอบบัญชีและควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
  3. กำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและบุคคลอื่น
  4. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการเตือนภัยทางการเงินสหกรณ์
  5. ถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจสอบกิจการและการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

ยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการองค์กร
  4.  เสริมสร้างองค์ความรู้ และขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีแก่ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ROAD MAP
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 10 เปลี่ยนแปลงไป และการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการปฏิบัติงาน โดยได้แบ่งงานภายในของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เป็น ดังนี้

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน โดยใช้ระบบ Back office เช่น โปรแกรมระบบสารบรรณ โปรแกรมระบบวันลา เป็นงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณ และการบริหารพัสดุ

ฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

1. งานสอบบัญชี
- สร้างความตื่นตัวในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบโดยจัดทำรายงาน ภาวะเศรษฐกิจของแต่ละสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และ ประชุมเสนอภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
- ประเมินความพร้อมเบื้องต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชีรับรองทั่วไป
- กำกับดูแลงานสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

2. งานมาตรฐานการสอบบัญชี
- ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีโดยการสอบทานและให้ความเห็นชอบในผลงานผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
- สอบทานความถูกต้องของการกำหนดแนวการสอบบัญชี การปฏิบัติงานตรวจสอบ
การแสดงความเห็นต่องบการเงินและการจัดทำรายงานการสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชี จากกระดาษทำการงบการเงินและเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งรายงานการสอบบัญชี
- สอบทาน วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรจากรายงานการสอบบัญชีงบการเงินและกระดาษทำการของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
- สรุปและแจ้งผลการวิเคราะห์ฐานการเงิน เพื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ

3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- บันทึกข้อมูลตามระบบงานและประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติงานตามกระบวนการตรวจสอบบัญชี
- ประมวลผลข้อมูลภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อจัดทำเป็นรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรายจังหวัด
- ใช้โปรแกรม ACL ช่วยตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์
- แนะนำการใช้และติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท และโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version II

4. งานชำระบัญชี ตรวจสอบบัญชีของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่เลิก

5. งานแนะนำด้านการบัญชี มีหน้าที่ความรับชอบเกี่ยวกับ
- สัมมนา นิเทศและเสริมสร้างความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปี ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่1 – 10 ที่สังกัด
- ให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่เกษตรกรรายบุคคลตามโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรไทย
- ให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในโครงการต่างๆ อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โครงการกลุ่มอาชีพ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
 

 : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน :

 
 

 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน เลขที่ 164 หมู่ 2 ถนนลำพูน - ดอยศรีวิชัย ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทรศัพท์ : (053) 537610 โทรสาร : (053) 537611

Copyright ©Lamphun Provincial Cooperative Auditing Office. All rights reserved. < > Support Chrome และ Mozila Firefox ความละเอียดของหน้าจอ 1920*1080 pixal